Thời đại quảng cáo có khác.
 
 Sốc từ cái biển hiệu sốc đi.
 
 Dù gì thì vẫn phải nhớ chữ Hiếu chứ.
 
 Siêu xe.
 
 Ma lơ canh, hàng 'nạ' đấy.
 
 Có sữa bố không cô?
 
 Tức là dịch vụ của bọn em hơi bị nét đấy.
 
 Đừng qua, kẻo mà người không hư nhưng bị hỏng.
 
 Tàng 'chữ' làm gì, có gì lưu vào máy tính cho chắc ăn.
 
 Quán ăn phục vụ 'Ta ba lô'.
Không có dấu thì cần gì chính... 'tã'?!!
Thông cảm, vừa thấy mấy chú bán kẹo kéo rao đổi nồi lấy kẹo.

Theo Khám phá